De danske dagsommerfugle. Klik på billederne og se beskrivelser af de enkelte arter.
The Danish butterflies. Click on photo and read more about the species.
Svalehaler -Papilionidae
Ialt er der kun fundet 4 forskellige Svalehaler i Danmark. Den Almindelige Svalehale er en sjælden tilflyver, Apollo og Sydeuropæisk Svalehale er begge yderst sjældne tilflyvere, og Mnemosyne uddøde i forrige århundrede.
Swallowtails - Papilionidae
Only 4 species of swallowtails were found in Denmark. The Swallowtail is a rare guest from mainly Sweden, the Apollo and the Scarce Swallowtail are both utmost rare visitors and the Clouded Apollo became extinct in the last century.
Bredpander - Hesperiidae
I Danmark er der fundet 10 arter. 3 arter er ganske almindelige, mens andre 6 arter er mere lokalt forekommende og sjældne. Den sidste art er kun fundet en enkelt gang i Danmark.
Skippers - Hesperiidae
10 species are known from Denmark. 3 of them are quite common, other 6 are more or less rare and local. One species was only registrered once.
  Hvidvinger - Pieridae
Blandt hvidvingerne findes nogle af Danmarks kendteste og almindeligste sommerfugle. Ialt 13 arter er registreret her i landet.
Whites - Pieridae
Amongst the Whites we find some of the most common butterflies seen in Denmark. All in all 13 species are known from our country.
  Takvinger, Perlemorsommerfugle, Pletvinger - Nymphalidae
Takvingerne består af flere underfamilier, bl.a. perlemorsommerfugle, pletvinger, randøjer og egentlige takvinger. For overskuelighedens skyld holder jeg mig til den vanlige inddeling af gruppen. I alt 44 arter er fundet i Danmark. Mange af dem er almen kendt, også af lægfolk.
Aristocrats, Fritillaries, Browns - Nymphalidae
This group of butterflies consist of more sub-groups, but they are mostly grouped together. 44 species are known from Denmark. Many of these butterflies are very common and known by almost everyone.
  Blåfugle - Lycaenidae
Der kendes 28 arter af blåfugle i Danmark. Det er alle forholdsvis små sommerfugle og de fleste er, som navnet antyder, blålig i en eller anden form. Men der findes også både røde, grønne og brune arter i denne gruppe.
Hairstreaks, Coppers, Blues - Lycaenidae
28 species are known from Denmark. It's a group of mainly quite small butterflies with blue, red, brown and green colours.
 
  Køllesværmere, Zygaenidae - Glassværmere, Sesiidae - etc.
Mange natsommerfugle flyver også om dagen, nogle af dem endda KUN om dagen.
Her er en oversigt over de fleste af dem.

Burnets, Zygaenidae - Clearwings, Sesiidae - etc.
Some moths are also flitting in daylight, some of them even ONLY in daylight.
Here's a short list.
Hvornår flyver de? - Hvordan overvintrer de? - Hvilke arter har jeg set i Vestjylland?  
  When do they flit? - How do they hibernate? - Which species did I meet i Western Jutland?
Som sommerfugle- og naturfotograf er man altid ude efter det bedste billede, og så er det nyttigt at vide, hvornår arterne er på vingerne.
Jeg har derfor lavet denne oversigt, som viser dagsommerfuglenes flyvetider, deres overvintrings-stadie, samt en oversigt over hvilke af arterne, jeg har set i Vestjylland

As a butterfly photographer you are always looking for the best pictures, and it is therefore helpful to know, when they are flitting.
With that in mind, I made a list of flitting periods for each species, as well as a list of hibernation stages. Finally there is a list showing which species, I have observated in Western Jutland.
Hvor finder jeg sommerfuglene?  - Where do I find the butterflies?
På denne side er alle mine lokaliteter beskrevet i billeder og tekst.

On this page you will find a description of all my sites.PS: Siden er under opbygning.
PS: This page is under construction.